zieg: (czmo)
[personal profile] zieg
Сиджу за кантюпером, працюю, а на балконі під весняним сонечком воркочуть сизокрилі голуби. І не тільки воркочуть, а й серуть. Жеруть же, літаючі щурі, пластмасу на смітниках, тому їхнє лайно пропікає бетон. Іноді вони запрошують у гості "на посрати" ворон. Ті на балкон не сідають, а наче кацапський штурмовик Су-25, влучно серуть з льоту.
Мені набридло, виймаю зі схованки любимий пневматичний пістик, вставляю новий балончик, насипаю золотеньких кульок. Прицілююся метрів з чотирьох -пук! Тільки пір'я полетіло. Убити, звісно, не вбило, а налякало добре - цілий день серливих вісників миру не було. На другий день з'явилися. Пук! Пір'я хмарою. І ще ворону на льоту дістав!
Можу, як Нікалай Втарой, записати в щоденник:

17-го марта. Четверг.
...Гулял, убил двух ворон.

Якщо ви думаєте, що у пташок голова маленька й вони дурні, то це не так. Уже кілька днів до мого балкона не підлітають.

From:
Anonymous( )Anonymous This account has disabled anonymous posting.
OpenID( )OpenID You can comment on this post while signed in with an account from many other sites, once you have confirmed your email address. Sign in using OpenID.
User
Account name:
Password:
If you don't have an account you can create one now.
Subject:
HTML doesn't work in the subject.

Message:

 
Notice: This account is set to log the IP addresses of everyone who comments.
Links will be displayed as unclickable URLs to help prevent spam.

March 2012

S M T W T F S
     1 2 3
4 5 6 7 8 910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

Style Credit

Page generated Sep. 24th, 2017 03:44 pm
Powered by Dreamwidth Studios

Expand Cut Tags

No cut tags

Most Popular Tags