zieg: (alfons)
[personal profile] zieg
При совітах навіть квіти були в дефіциті. Так було "положено". Пам'ятаю, якось узимку в середині 80-х товариш мав зустріти в Баришполі свою майбутню дружину, що прилітала зі змагань. Ми з ним оббігали всю центральну частину Києва - і ніде не знайшли ані квіточки. Навіть на Бесарабці. Може, тому, що вже йшло до вечора. Аж у квітковому магазині на розі Фундуклєєвської та Володимирської товариш умовив продавальницю настригти йому з вазонної рослинки маленьких білих квіточок, схожих на фіалки. Вийшов букетик, як дитячий кулачок. Хоч щось...
А вже наприкінці 80-х вранці 8 березня занесло мене якогось дідька на базар, котрий у народі називають "Юність". Не по квітки, це факт. Але там я виявив юрбу мужиків, душ триста, що прийшли таки по квітки. Тоді там не було різних теперішніх халабуд і тому подібних архітектурних форм. А стояли прості дерев'яні столи та лави, сіро-срібні од дощів та снігів. І були вони порожнісінькі, жодного продавця, жодної квіточки. Минуло трохи часу, на базар крізь юрбу мужиків зайшов якийсь дядько з чемойданом, пройшов до одного сірого стола і відкрив той свій чемойдан. Ні, не відкрив, а так трошечки підняв кришку. Там, усередині, лежали червоні тюльпани. Не я один їх помітив. Помітили всі. І вся ця юрба, всі три чи чотири сотні осатанілих з даремного чекання чоловіків, з ревом кидається до того тюльпанника. Він миттю оцінив ситуацію, схопив свого чемойдана, вискочив на столи і по столах кинувся навтіки. А юрба, ревучи, за ним! Це було, як тепер кажуть, епічне видовище. Варте чучхе-пензля, не менше. Навіть не знаю, чи втік.
А що в наш час? Квітки скрізь, на кожному кроці. Зайшов і купив. Мужчина перестав почуватися добувачем, мисливцем, що вполював і приніс ще тепле, ще з кров'ю не стебельці...
Ніякої романтики.
From:
Anonymous( )Anonymous This account has disabled anonymous posting.
OpenID( )OpenID You can comment on this post while signed in with an account from many other sites, once you have confirmed your email address. Sign in using OpenID.
User
Account name:
Password:
If you don't have an account you can create one now.
Subject:
HTML doesn't work in the subject.

Message:

 
Notice: This account is set to log the IP addresses of everyone who comments.
Links will be displayed as unclickable URLs to help prevent spam.

March 2012

S M T W T F S
     1 2 3
4 5 6 7 8 910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

Style Credit

Page generated Sep. 24th, 2017 03:44 pm
Powered by Dreamwidth Studios

Expand Cut Tags

No cut tags

Most Popular Tags