zieg: (Fantomas)
[personal profile] zieg
Індуси вигадали ділити людей на всяких там вайш'їв, та шудр, та брахманів, феодали - на шляхту й кріпаків, марксисти - на капіталістів та пролетарів. І всі намагались і намагаються обґрунтувати свою термінологію відношенням до засобів виробництва. Тоді як за основу треба брати відношення до сонця. Бо людство згруба поділяється на дві частини - на тих, хто за допомогою фотосинтезу харчі виробляє, та тих, хто в них харчі відбирає. Відбирає або силою (фураж, військові реквізиції, продразвйорстка), або хитрістю (торгівля з селом ніколи не була рівноцінна). Щоб пригнітити слабенькі сигнали підкірки про аморальність присвоєння плодів чужої праці, відбиральники створили ідеологію, за якою тільки вони справжні люди, шляхта, біла кістка й гемоціанінова кров, а ті, що довбуться з фотосинтезом - смерди, холопи, бидло. На сучасному етапі - селюки, рагулі, кугути, жлоби, всіляко нижчі за носіїв розвиненого інтелекту, передового досвіду та високої естетики - міських жителів. Це ширший еквівалент злочинницької культури зневажання жертв - лохов.
І саме на ненависті до селюків ґрунтується світова антиукраїнська змова, в існуванні якої я глибоко переконаний - досить згадати тільки справу Дем'янюка. Бо українці - селюцька нація і годі це заперечити. Втім, нас тільки країна, і не такі ми бували добренькі, щоб не вИкликати в когось ненависті. Однак ця ж таки ідеологія лежить в основі ненависті світу до чорної Африки.


На відміну від арабської півночі континенту Чорна Африка - село селом. Хоч це село часом і не доросло до товарного сільськогосподарського виробництва. Ну не пощастило бідним неграм - материк не вздовж паралелей, а вздовж меридіанів, правильних рослин і тварин для одомашнення не було - тому й живуть у глиняних халупах, варять манку фу-фу на кізяках і не відзначаються високим інтелектом. Як і наше село. Село наше дотруюють, лишилися самі п'яниці та пенсіонери. Африку доморюють еболою, війнами, геноцидами та гуманістичною допомогою. Як і нас, недоморених африканців перетворюють на геополітичний інструмент. Напівживі вкраїнці мають гальванізувати руссскій мір, звільнивши територію для не скажу кого, а негри мають рознести на клапті стару Європу і теж звільнити свої теплі краї, бо корисні копалини й так у них забирають.
Ненависть - почуття ірраціональне. Її носії часто готові знищити ненависний об'єкт, не дбаючи, що й самі без нього загинуть. Проте хотілось би воріженьків пережити, діждатись, коли вони згинуть, мов роса на сонці. Що, визволитись оружною рукою? І нам, і Африці? Гм. Коли це село у війні (гарячій, холодній, економічній, технологічній, культурній) перемагало місто? Отож.
Дуже жаль негрів.
Хай би собі жили під своїми пальмами.
І себе жаль. Під калиною.
From:
Anonymous( )Anonymous This account has disabled anonymous posting.
OpenID( )OpenID You can comment on this post while signed in with an account from many other sites, once you have confirmed your email address. Sign in using OpenID.
User
Account name:
Password:
If you don't have an account you can create one now.
Subject:
HTML doesn't work in the subject.

Message:

 
Notice: This account is set to log the IP addresses of everyone who comments.
Links will be displayed as unclickable URLs to help prevent spam.

March 2012

S M T W T F S
     1 2 3
4 5 6 7 8 910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

Style Credit

Page generated Sep. 24th, 2017 03:44 pm
Powered by Dreamwidth Studios

Expand Cut Tags

No cut tags

Most Popular Tags